43 دانشگاه‌ و مؤسسه تحقیقاتی برتر ایرانی در بین مؤثرترین‌های دنیا

رتبه بین‌المللیدانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی کشور براساس تعداد مدارک، تعداد استنادها، تعداد استنادها به مدارک و تعداد مقالات برتر ( مقالات داغ و پراستناد)

رشته موضوعی

دانشگاه/مؤسسه

تعداد مدارک

تعداد استنادها

نسبت تعداد استنادها به مدارک

تعداد مقالات برتر

ایمنی‌شناسی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۸۶

۴۸۴

۶۶۴

۶۵۹

پزشکی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۷۵

۴۴۲

۳۷۰۱

۸۳۷

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۴۴۰

۹۶۰

۳۸۲۰

۲۰۸۲

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۵۷۶

۱۲۸۲

۳۸۵۵

۳۱۶۵

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۶۰۰

۱۲۲۵

۳۸۱۹

۱۷۸۱

دانشگاه آزاد اسلامی

۷۱۲

۱۸۰۱

۳۹۰۳

۳۱۶۷

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۷۸۵

۱۵۷۴

۳۸۳۹

۱۵۷۲

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۸۱۱

۱۸۵۶

۳۸۹۸

۲۰۸۴

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۸۳۳

۱۸۶۸

۳۸۹۶

۳۷۸۰

دانشگاه تربیت مدرس

۱۱۰۱

۱۸۳۱

۳۷۵۸

۳۷۱۲

دانشگاه تهران

۱۲۵۱

۱۸۸۰

۳۶۳۰

۳۷۱۹

دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)

۱۴۶۱

۳۱۴۲

۳۸۸۰

۳۷۷۴

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۱۴۷۷

۲۷۶۱

۳۸۱۸

۳۱۳۶

دانشگاه شهید بهشتی

۱۶۸۹

۲۶۰۶

۳۶۳۲

۳۷۲۰

جهاد دانشگاهی

۱۸۴۲

۳۵۹۶

۳۸۰۰

۳۷۵۳

دانشگاه علوم پزشکی مازنداران

۱۸۴۵

۳۱۶۱

۳۷۱۸

۲۵۲۴

مؤسسه پاستور ایران

۱۸۷۱

۳۰۳۵

۳۶۵۷

۳۷۲۴

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

۱۹۰۳

۳۸۴۹

۳۸۱۲

۲۵۳۶

داورشناسی و سم‌شناسی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳۱

۱۵۷

۷۵۸

۳۵۵

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۴۰

۵۸۶

۷۷۹

۶۹۴

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۱۸۹

۶۲۱

۷۷۶

۶۹۵

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۲۱۵

۵۳۴

۷۶۹

۳۱۳

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۲۹۵

۵۵۱

۷۵۲

۶۵۶

دانشگاه تهران

۴۹۷

۷۱۶

۷۳۷

۷۰۹

ریاضیات

دانشگاه آزاد اسلامی

۷۷

۱۲۹

۲۲۰

۳۱

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۲۲۱

۱۴۱

۲۳

۶۷

زمین‌شناسی

دانشگاه تهران

۲۳۸

۵۴۴

۶۰۱

۶۰۶

زیست‌شناسی و بیوشیمی

دانشگاه تهران

۴۳۵

۷۴۱

۹۰۱

۹۰۲

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۴۹۱

۹۲۸

۹۲۴

۸۵۱

شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی

۲۲

۱۶۶

۱۱۲۸

۳۹۰

دانشگاه تهران

۱۷۸

۳۴۷

۹۶۰

۶۱۳

دانشگاه تربیت مدرس

۲۵۰

۳۸۲

۸۶۹

۵۵۲

دانشگاه صنعتی شریف

۳۶۶

۴۵۶

۸۲۵

۴۱۹

دانشگاه صنعتی اصفهان

۳۸۰

۵۷۷

۹۸۹

۶۱۶

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۳۸۴

۶۸۱

۱۰۸۷

۱۱۳۸

دانشگاه شیراز

۴۴۱

۵۵۲

۸۷۹

۹۰۶

دانشگاه شهید بهشتی

۴۵۹

۶۱۳

۹۳۵

۹۸۳

دانشگاه پیام نور

۴۹۶

۹۰۶

۱۱۳۳

۸۹۲

دانشگاه فردوسی مشهد

۵۵۶

۹۰۷

۱۱۱۶

۱۰۰۵

دانشگاه بوعلی سینا

۵۸۳

۶۷۷

۹۰۰

۱۰۴۲

دانشگاه تبریز

۶۴۴

۷۶۵

۹۴۲

۱۰۴۸

دانشگاه اصفهان

۶۴۵

۸۵۸

۱۰۲۸

۱۱۰۵

دانشگاه رازی

۶۵۱

۶۹۴

۸۴۹

۹۱۵

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۶۸۹

۶۹۹

۷۹۷

۶۹۲

دانشگاه کاشان

۷۰۲

۹۶۹

۱۰۷۱

۱۱۰۹

دانشگاه علم و صنعت ایران

۷۴۵

۷۷۹

۸۳۲

۷۸۲

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

۸۴۶

۱۱۲۲

۱۰۸۱

۱۱۱۹

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۹۱۵

۱۰۹۸

۹۸۰

۱۰۹۲

دانشگاه الزهرا (س)

۹۱۹

۱۰۰۹

۸۸۲

۸۷۴

دانشگاه یاسوج

۹۳۴

۹۹۸

۸۴۲

۴۴۵

علوم اجتماعی، کلیات

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲۹۹

۴۵۵

۱۲۰۰

۹۳۶

دانشگاه تهران

۶۵۴

۷۹۲

۱۰۶۰

۱۱۹۸

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۸۰۴

۱۱۰۲

۱۱۹۳

۱۱۶۲

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۱۰۵۰

۹۹۱

۴۶۰

۹۹۶

علوم اعصاب و رفتار

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳۳۱

۶۳۷

۷۸۶

۷۴۳

علوم رایانه

دانشگاه آزاد اسلامی

۹۷

۲۰۵

۳۷۷

۱۷۱

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱۴۴

۲۰۰

۳۲۲

۱۷۲

دانشگاه صنعتی شریف

۱۶۴

۳۵۷

۳۸۲

۳۱۸

دانشگاه تهران

۱۹۲

۲۸۳

۳۳۲

۳۶۴

دانشگاه علم و صنعت ایران

۲۳۷

۳۶۶

۳۵۲

۱۷۵

علوم کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی

۵۹

۲۵۴

۷۵۴

۸۸

دانشگاه تهران

۶۶

۱۳۹

۶۷۲

۲۷۶

دانشگاه تربیت مدرس

۲۳۱

۳۰۹

۶۳۶

۲۸۱

دانشگاه شیراز

۲۳۹

۴۴۸

۷۱۹

۵۷۰

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۶۷

۴۷۴

۷۱۰

۷۰۸

دانشگاه فردوسی مشهد

۲۶۸

۳۸۹

۶۷۰

۴۶۴

دانشگاه تبریز

۳۵۶

۵۴۷

۶۶۹

۵۷۴

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۵۳۰

۶۸۲

۶۱۹

۴۶۶

علوم گیاهان و حیوانات

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۲۸

۶۸۸

۱۱۲۰

۱۰۲۹

دانشگاه تهران

۱۴۲

۴۷۳

۱۰۹۴

۷۳۴

دانشگاه شیراز

۳۸۰

۹۶۲

۱۱۱۱

۱۰۳۳

دانشگاه فردوسی مشهد

۴۳۳

۱۰۳۵

۱۱۰۹

۱۰۲۸

دانشگاه تربیت مدرس

۴۴۵

۸۱۳

۱۰۶۱

۱۱۰۵

علوم محیطی و بوم شناسی

دانشگاه تهران

۲۳۰

۵۵۵

۷۹۴

۶۸۴

دانشگاه آزاد اسلامی

۲۴۲

۷۲۲

۸۰۵

۶۵۷

علوم مواد

دانشگاه آزاد اسلامی

۴۸

۱۸۷

۷۳۹

۲۷۴

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱۱۴

۲۴۰

۶۹۹

۴۷۹

دانشگاه تهران

۱۱۵

۲۲۲

۶۶۱

۴۰۵

دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۳۱

۲۴۵

۶۵۲

۳۲۸

دانشگاه صنعتی شریف

۱۴۷

۲۲۶

۵۶۴

۵۷۰

دانشگاه علم و صنعت ایران

۱۸۹

۳۳۸

۷۰۲

۶۷۵

دانشگاه تربیت مدرس

۳۱۵

۴۹۱

۷۰۱

۵۸۵

دانشگاه شیراز

۵۲۰

۶۳۱

۵۹۶

۷۵۳

دانشگاه کاشان

۵۴۲

۶۰۸

۵۵۲

۴۵۱

فیزیک

دانشگاه آزاد اسلامی

۲۴۳

۵۱۰

۷۰۴

۴۴۵

دانشگاه صنعتی شریف

۴۷۹

۵۲۷

۵۵۱

۵۴۷

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

۶۴۸

۶۸۲

۴۵۶

۴۳۹

دانشگاه صنعتی اصفهان

۶۵۱

۶۵۷

۴۱۲

۴۶۴

مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی

۲۰

۶۹

۱۲۱۰

۱۷

دانشگاه صنعتی شریف

۵۱

۱۰۹

۱۱۴۳

۳۱۸

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۵۲

۱۰۲

۱۰۹۱

۱۳۴

دانشگاه تهران

۵۴

۹۷

۱۰۶۱

۵۸

دانشگاه علم و صنعت ایران

۶۷

۱۱۶

۱۰۷۸

۲۲۴

دانشگاه تربیت مدرس

۲۲۱

۲۴۵

۷۳۹

۲۸۳

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۲۵۷

۴۲۲

۱۱۸۰

۳۸۸

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۹۸

۳۸۲

۱۰۴۸

۵۱۳

دانشگاه شیراز

۳۰۰

۴۱۱

۱۰۸۹

۵۹۲

دانشگاه فردوسی مشهد

۳۳۷

۴۷۷

۱۱۴۹

۲۶۱

دانشگاه تبریز

۳۴۲

۳۴۵

۶۵۳

۲۵۷

دانشگاه شهید بهشتی

۵۲۹

۶۷۷

۱۱۳۷

۱۰۲۴

دانشگاه سمنان

۶۷۱

۷۳۳

۹۴۱

۳۱۲

دانشگاه صنعتی بابل

۷۰۹

۶۳۵

۴۷۲

۱۳۲

دانشگاه اصفهان

۷۱۶

۹۷۰

۱۱۹۴

۱۱۰۴

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۷۲۸

۱۰۴۴

۱۲۲۹

۱۰۲۶

دانشگاه ارومیه

۷۶۶

۹۶۵

۱۱۶۰

۱۱۰۱

دانشگاه گیلان

۷۹۳

۱۰۰۷

۱۱۷۵

۴۵۳

دانشگاه رازی

۸۲۲

۹۰۶

۹۹۰

۴۷۹

دانشگاه صنعتی شیراز

۸۷۳

۸۰۵

۵۴۹

۴۴۱

دانشگاه بوعلی سینا

۹۰۲

۷۶۳

۳۷۰

۴۰۵

دانشگاه یزد

۹۰۶

۱۱۲۲

۱۱۵۱

۱۰۹۵

دانشگاه کاشان

۹۴۱

۹۷۶

۸۹۳

۵۰۱

دانشگاه صنعتی شاهرود

۹۴۵

۱۱۲۶

۱۱۱۷

۱۲۰۰

دانشگاه صنعتی سهند

۱۰۵۷

۱۲۵۷

۱۱۰۵

۷۰۷

دانشگاه یاسوج

۱۲۵۹

۱۱۰۸

۵۸

۴۷۰

Loading...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *